crm_logotypy_pionowe_maly
System do Obs?ugi Klienta i Zarz?dzania Zasobami w Laboratorium Protetycznym
- CRM

System do Obs?ugi Klienta
i Zarz?dzania Zasobami
w Laboratorium Protetycznym 
- CRM

Wydatek wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud?etu Pa?stwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013.


 

Wzrost konkurencyjno?ci Laboratorium Protetycznego Techdent poprzez wdro?enie zintegrowanego systemu zarz?dzania CRM"

Nr projektu: RPMA.02.03.00-14-107/09
Dzia?anie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP
Beneficjent: Techdent (Demo Studio, Centrum Frezowania T-cam) Jacek Oksi?ski
Warto?? projektu: 503 000,- z?otych
Warto?? dofinansowania: 225 000,- z?otych
w tym:  Wk?ad wsplnotowy (EFRR) 191 250,- z?otych
              Bud?et pa?stwa 33 750,- z?otych